SAFEGUARD AGAINST POVERTY

According to the Holy Prophet the following acts suck out, empty and drain even very large means of sustenance and make man poor and destitute.

1) Urinating while standing

2) Sweeping during the night

3) Praying in haste and hurry

4) Performing wuzu in a latrine

5) Wiping face with sleeves or skirt

6) Burning the peels of garlic or onion

7) To hold in contempt or turn the back upon the means of sustenance.

8) Sitting near graves without reason for long periods.

9) Passing through flocks of sheep and other cattle.

10) Cutting nail by the teeth

11) Revelling in greed and avarice

12) Ignoring beggars

13) Not removing spider-webs in the house

14) Eating in the state of (junub) ceremonial impurity

15) Keeping dirt and filth in the house.

16) Swearing false oath

17) Sleeping immediately after sunset and before sunrise

18) Keeping water flowing without reason during the night.

19) Having estranged relations with the relative.

 

  

DUA'A 105

According to the Holy Prophet recitation of istighfar  (ASTAGHFIRULLAAHI WA ATOOBI ILAYEE) 100 times before going to bed, removes poverty.

 

DUA'A 106

According to Imam Jafar bin Muhammad as Sadiq whoever recites surah al Maa-o'on 41 times (100 salat) does not suffer poverty and his children also.

 

DUA'A 107

According to Imam Jagfar bin Muhammad as Sadiq recitation of surah al Qadr 360 times regularly is a very likely safeguard against the assault by proverty.

 

DUA'A 108

It is stated in the Kash al Ghuma and Asmal to recite the following du-a'a 100 times to remove poverty.

LAA ILAAHA ILLAALLAAHUL MALIKUL H'AQQUL MUBEEN

DUA'A 109

According to the Holy Prophet recitation of the following du-a'a removes poverty.

LA H'AWLA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL A'LIYYIL A'Z'EEM

DUA'A 110

Recite the following du-a'a 50 times daily for 20 days, inshallah soon poverty will leave your home. If it is recited 1000 times on any food, the eater of it will become your friend.

YAA ILAAHAL AALIHATIR RAFEE-U'  FEE JALAALIHEE

DUA'A 111

Recite surah Yasin, after Fajr salat and the following du-a'a of Sahifa Kamilah by Imam Ali bin Husayn Zayn al Abidin to remove poverty

YAA MAN TUH'ALLU BIHI U'QADUL MAKKARIHI WA YAA MAN YUFTHAA-U BIHI H'ADDUSH SHADAAA-IDI WA YAA MAN YULTAMASU MINHUL MAKHRAJU ILAA ROOH'IL FARAJI

D'ALLAT LIQUDRATIKAS' S'I-A'ABU WA TASABBABAT BILUT'FIKAL ASBAABU WA JARAA BIQUDRATIKAL QAZ'AAA-U WA MAZ'AT A'LAA IRAADATIKAL ASHYAAA-U

FAHIYA BIMASHIYYATIKA DOONA QAWLIKA MOO-TAMIRATUN WA BI-IRAADATIKA DOONA NAHYIKA MUNZAJIRATUN

ANTAL MAD-U'WWU LILMUHIMMAATI WA ANTAL MAFZA-U FIL MULIMMAATI LAA YANDAFI-U MINHAA ILLAA MAA DAFA-TA WA LAA YANKASHIFU MINHAA ILLAA MAA KASHAFTA

WA QAD NAZALA BEE YAA RABBI MAA QAD TAKKAADANEE THIQLUHU WA ALAMMA BEE MAA QAD BAHAZ'ANEE H'AMALUHU

WA BIQUDRATIKA AWRADTAHU A'LAYYA WA BISULT'AANIKA WAJIAHTAHU ILAYYA FALAA MUS'DIRA LIMAA AWRADTA WA LAA S'AARIFA LIMAA WAJJAHTA WA LAA FAATIH'A LIMAA AGHLAQTA WA LAA MUGHLIQA LIMAA FATAH'TA WA LAA MUYASSIRA LIMAA A'SSARTA WA LAA NAS'IRA LIMAN KHAD'ALTA

FAS'ALLI A'LAA MUH'AMMADIN WA AALIHEE WAF-TAH'LEE YAA RABBI BAABAL FARAJI BIT'AWLIKA WAK-SIR A'NNEE SULT'AANAL HAMMI BIH'AWLIKA WA ANILNEE H'USSNAN NAZ'ARI FEEMAA SHAKAWTU WA AD'IQNEE HA'LAAWATIS' S'UN-I FEEMAA SA-ALTU WAHAB LEE MIN LADUNKA RAH'MATAN WA FARAJAN HANEE-AN WAJ-A'L LEE MIN I'NDIKA MADHRAJAN WAH'IYYAN WA LAA TASHGHALNEE BIL-IHTIMAAMI A'N TU-A'AHUDI FUROOZ'IKA WAS-TI-MAALI SUNNATIKA FAQAD Z'IQTU LIMAA NAZALA BEE YAA RABBI D'AR-AN WAM-TALAA-TU BIH'AMLI MAA H'ADATHA A'LAYYA H'AMMAN WA ANTAL QAADIRU A'LAA KASHFI MAA MUNEETU BIHI WA DAF-I MAA WAQA-TU FEEHI FAF-A'L BEE D'AALIKA WA IN LAM ASTAWJIBHU MINKA YAA D'AL-A'RSHIL A'Z'EEM